Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla pro registraci na Běh pro hospic

Tato Pravidla pro registraci na Běh pro hospic (dále jen „Pravidla“) upravují vztahy mezi účastníkem běhu - dárcem (dále jen „Dárcem“) a neziskovou organizací Oblastní charita Červený Kostelec, která je provozovatelem veřejné sbírky (dále jen „Provozovatel“). Seznámení se s těmito Pravidly a souhlas s nimi je podmínkou přispění do veřejné sbírky Provozovatele úhradou startovného (platbou za registraci) prostřednictvím e-shopu.

 

I. Úvodní ustanovení

Provozovatel

Oblastní charita Červený Kostelec, IČO 48623814, se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, je nestátní neziskovou organizací evidovanou v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR, číslo evidence 8/1-04-725/2004-16000, poskytující zdravotní a sociální služby lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi, lidem nemocným a trpícím bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení.

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou sbírku oznámenou Krajskému úřadu v Hradci Králové pod č. j. 3344/VZ/2015-9 (dále jen „Veřejná sbírka“).

 

Dárce

Dárcem se v rámci těchto Pravidel rozumí fyzická osoba, která prostřednictvím platby provedené online přispívá formou startovného na sportovní akci do Veřejné sbírky.

Po přijetí platby Dárcem je mu přiděleno startovní číslo, které si bude možné vyzvednout v den konání akce na místě.

Vztahy mezi Dárcem a Provozovatelem výslovně neupravené těmito Pravidly se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dárce si je vědom, že Provozovatel není podnikatelem ve smyslu § 420 občanského zákoníku.

 

 

II. Registrace a možnosti platby

Registrace na sportovní akci probíhá na stránkách www.sportchallenge.cz. Dárce poskytne Provozovateli své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení platby, vytvoření startovního čísla a k zaslání potvrzení o daru.

Provozovatel získává kontaktní údaje Dárce zprostředkované provozovatelem stránek www.sportchallenge.cz.

Platba za registraci je možná dvěma způsoby:

1)      Platba převodem

2)      Platba kartou online

Při platbě kartou online jsou akceptovány karty Visa a Mastercard. Při zvolení této formy platby je Dárce přesměrován na platební bránu zajišťovanou společností Comgate Payments a.s., která zprostředkuje šifrovanou komunikaci mezi bankou Dárce a platební bránou.

 

III. Potvrzení o daru

Poskytnutím příspěvku v rámci Veřejné sbírky dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Dárcem a Provozovatelem, jejímž obsahem je darování příspěvku Dárcem Provozovateli, přičemž součástí darovací smlouvy se stávají tato Pravidla. Příspěvek do Veřejné sbírky umožňuje Dárci odečíst si hodnotu daru od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění.

Darovací smlouva k jednotlivým darům není poskytována nebo generována z webových stránek.

Potvrzení o daru pro účely daňového přiznání či pro předání zaměstnavateli (v případě, kdy daňové přiznání podává zaměstnavatel) zasíláme zpravidla na konci roku. Dárce předá spolu s příspěvkem Provozovateli všechny požadované údaje potřebné k převodu jeho příspěvku, resp. k zaslání do Veřejné sbírky, popř. údaje, které chce mít uvedeny na potvrzení o daru. Jedná se zejména o identifikaci Dárce formou jména, příjmení, adresy trvalého bydliště a emailové adresy.

Poskytnutím příspěvku Dárce zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Dárce tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Oblastní charita Červený Kostelec je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

 

IV. Reklamace

Platbu za registraci vracíme na základě žádosti podané alespoň 14 dní před konáním akce. Navrácením částky zaniká nárok na odpočet hodnoty registrace od základu daně (uvedeno v části III. Potvrzení o daru).

 

V. Ochrana osobních údajů

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce.


Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky lze získat v elektronické podobě na internetových stránkách www.behprohospic.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. června 2020.

 

Provozovatel je oprávněn obchodní podmínky měnit a doplňovat. Provozovatel se zavazuje veškeré změny obchodních podmínek zveřejnit na internetových stránkách www.behprohospic.cz před nabytím účinnosti těchto změn.